cEtah shrI bAlakRSNam

From: L Ramakrishnan <ramakris@uts.cc.utexas.edu>

kRti - cEtah shrI bAlakRSNam
rAga - jujAvanti
tAla - rUpaka

pallavi

cEtah shrI-bAlakRSNam bhaja rE rE
cintitArttha-prada-caraNAravindam mukundam (cEtah)

anupallavi

nUtana-nIrada-sadRsha-sharIram nanda-kishOram
pIta-vasana-dharam kambu-kandharam giri-dharam

madhyamakAla I

pUtanAdi-samhAram puruSOttamAvatAram
shItaLa-hRdaya-vihAram shrI-rukmiNI-dAram (cEtah)

caraNa

navanIta-gandha-vAha-vadanam mRdu-gadanam
naLina-patra-nayanam vaTa-patra-shayanam
nava-campaka-nAsikam atasI-sumabhAsakam
natEndrAdi-lOka-pAlakam mRga-mada-tilakam

madhyamakAla II

navatulasI-vana-mAlam nAradAdi-muni-jAlam
kuvalayAdi-paripAlam guru-guha-nuta-gOpAlam (cEtah)


To Dikshitar composition list

Edited by T.M. McComb, following T.K. Govinda Rao