candrashEkharam sadA bhajEham

From: L Ramakrishnan <ramakris@uts.cc.utexas.edu>

kRti - candrashEkharam sadA bhajEham
rAga - mArga hindOLa
tAla - Adi

pallavI

candra-sEkharam sadA bhajEham
shAmbhavI-manOharam shaHNkaram (candrashEkharam)

anupallavi

indrAdi-dEva-sannutapadam
cintita-phala-prada-guruguha-nutam (candrashEkharam)

caraNa

aSTAdasha-vAdyAdi-priyam
ati-shuddha-maddaLa-vAdya-priyam
saHNgIta-shAstrAdi samyutam
sanmArga-hindOLa-rAga-nutam

madhyama kAla

aSTa-siddhi-dAyakam mukundam
aSTa-pAsha-hara-tIrttha-vaibhavam
Ananda-kandam-sOmAskandam
ajapAnaTanAnanda-vaibhavam (candrasEkharam)


To Dikshitar composition list

Edited by T.M. McComb, following T.K. Govinda Rao