guruguha sarasija

From: L Ramakrishnan <ramakris@uts.cc.utexas.edu>

noTTusvara - guruguha sarasija
tAla - caturashra Eka

guruguha-sarasija-karapada-shubhakaramUrtE
suravara-shivasuta-bhuvanapatE
murahara-harihaya-vidhinuta-bahuvidhakIrttE
narapati-natamuni-yutasumatE
nirupama-jayakara-nirati-shaya-sukhada
sarasa-satatamava-sthiratara-shaktE


To Dikshitar composition list

Edited by T.M. McComb, following T.K. Govinda Rao