hastivadanAya namOstubhyam

From: L Ramakrishnan <ramakris@uts.cc.utexas.edu>

kRti - hastivadanAya namOstubhyam
rAga - navarOj
tAla - mishra cApu

pallavi

hasti-vadanAya namOstubhyam
hATaka-maya-maNTapE
sihmAsana-sthitAya (hastivadanAya)

anupallavi

hasti-kRtti-vasana-dharArccita-mahAgaNapAya
tat-svarUpAya samasta-bhaktAnugrahAya
mAyAliHNgita-vigrahAya (hastivadanAya)

caraNa

kamalOtpala-pAsha-shaHNkha-cakrEkSu-
kArmuka-vrIhyagra-gadAnija-viSANa-
mAtulaHNga-ratna-kalasha-dharaNa-
karAmbujAya pada-paHNkajAya
vimalAya-vishvOtpatti-sthiti-
vilayAya karuNAlayAya

madhyama kAla

himAdri-tanayAnana-paHNkaja-hiraNya-garbhAya
sumanasE umAramaNa-kumAra-guruguha-
samAna-varaujasE mahasE (hastivadanAya)


To Dikshitar composition list

Edited by T.M. McComb, following T.K. Govinda Rao