kamalAsana vandita pAdAbjE

From: L Ramakrishnan <ramakris@uts.cc.utexas.edu>

noTTusvara - kamalAsana vandita pAdAbjE
tAla - caturashra Eka

kamAlasana-vandita-pAdAbjE
kamanIya-karOdaya-sAmrAjyE
kamalA-nagarE sakalAkArE
kamala-nayana-dhRta-jagadAdhArE
kamalE vimalE guru-guha-jananI
kamalA-pati-nuta-hRdayE mAyE
kamala-shashi-vijaya-vadanE mEyE
kamalEndrANI vAgdEvI shrI
gaurI-pUjita-hRdayAnandE
kamalAkSI pAhi kAmAkSI
kAmEshvara-vara-sati-kalyANI


To Dikshitar composition list

Edited by T.M. McComb, following T.K. Govinda Rao