mahAlakSmi

From: L Ramakrishnan <ramakris@uts.cc.utexas.edu>

kRti - mahAlakSmi
rAga - mAdhava manOharI
tAla - Adi

pallavi

mahAlakSmi karuNArasa-lahari
mAm ava mAdhava-manOhari shrI (mahAlakSmi)

anupallavi

mahAviSNu-vakSa-sthala-vAsini
mahAdEva-guruguha-vishvAsini

madhyamakAla I

mahA-pApa-prashamani manOnmaNi
mAra-janani maHNgaLa-pradAyini (mahAlakSmi)

caraNa

kSIra-sAgara-sutE vEdanutE
kSitIshAdi-mahitE shiva-sahitE
bhAratI-ratI-shaci-pUjitE
bhakti-yukta-mAnasa-virAjitE

madhyama kAla II

vArijAsanAdyamara-vanditE
nAradAdi-muni-bRnda-nanditE
nIrajAsanasthE sumanasthE
sArasa-hastE sadA namastE (mahAlakSmi)


To Dikshitar composition list

Edited by T.M. McComb, following T.K. Govinda Rao