shrI gaNEshAtparam

From: L Ramakrishnan <ramakris@uts.cc.utexas.edu>

kRti - shrI gaNEshAtparam
rAga - ArdradEshi
tAla - jhampa

pallavi

shrI gaNESAtparam citta nahi rE rE
shivAdi SaT triM shat tatva svarUpiNE (shrI)

anupallavi

vAgAdi paHncaka vyApAra rahita-
hRdayAgArasamsthitad yOgirAjArccitAt (shrI)

caraNa

mAtaHNga vadanA dumA rudra darshitAt
bhUta bhautika vishva pUjita kaLEbharAc-
chvEtArka sumadharAc chvEtara vivarjitAt
pItAmbarAvRtAd brahmAdyupAsitAd

madhyama kAla

bhUtAdi nuta padAmbhOjAc chivAtmajAc
chITAmshu dhara parama shiva guru guhAgrajAt (shrI)


To Dikshitar composition list

Edited by T.M. McComb, following T.K. Govinda Rao