shrI satyanArAyaNam upAsmahE

From: L Ramakrishnan <ramakris@uts.cc.utexas.edu>

kRti - shrI satyanArAyaNam upAsmahE
rAga - shiva pantuvarALi
tAla - rUpaka

pallavi

shrI satya-nArAyaNam upAsmahE nityam
satya-jHnAnAnanda-mayam sarvam viSNumayam (shrI)

anupallavi

vAsavAdi-pUjitam vara-muni-gaNa-bhAvitam
dAsa-jana-paripAlitam bhAsamAna-badarI-sthitam (shrI)

caraNa

vaishya-jAti-kAraNam vaTu-vESa-dhAriNam
kaliyuga-prasannam vasu-pradAna-nipuNam

madhyama kAla

matsya-kUrma-varAhAdi-dashAvatAra-prabhAvam
shaHNkha-cakrAbja-hastam guru-guha-nuta-prasiddham (shrI)


To Dikshitar composition list

Edited by T.M. McComb, following T.K. Govinda Rao