svAminAthEna samrakSitOham

From: L Ramakrishnan <ramakris@uts.cc.utexas.edu>

kRti - svAminAthEna samrakSitOham
rAga - bRndAvana sAraHNga
tAla - Adi

pallavi

svAminAthEna samrakSitOham
saccidAnanda-nAthAtmanA shrI (svAminAthEna)

anupallavi

sOma-tAtEna vallI-dEva-
sEnOpEta-vara-guruguhEna (svAminAthEna)

caraNa

praNavArttha-tatvOpadEshEna
maNi-mantrauSadha-prada-nipuNEna
sanakAdi-sannuta-prabhAvEna
dinakara-shashi-tEjah-prakAshEna

madhyama kAla

mANikya-makuTa-kuNDala-shObhita
marakata-maNimaya-vajrAyudhEna
nava-nandanAdyupAsita-sharavaNa-
mantra-svarUpENa varENa shrI (svAminAthEna)


To Dikshitar composition list

Edited by T.M. McComb, following T.K. Govinda Rao