vIra hanumatE namO namO

From: L Ramakrishnan <ramakris@uts.cc.utexas.edu>

kRti - vIra hanumatE namO namO
rAga - karNaTaka kApi
tAla - rUpaka

pallavi

vIra-hanumatE namO namO
mAruta-tanaya namO namO (vIra hanumatE)

anupallavi

sarasIruha-vadana
shrI-rAmacandra-caraNa (vIra hanumatE)

caraNa

kRUra-rAkSasAdi-haraNa
sarva-vidyA-dAna-nipuNa

madhyama kAla

para-mantra-vinAsha-karaNa
kapi-vinuta-guruguha-smaraNa (vIra hanumatE)


To Dikshitar composition list

Edited by T.M. McComb, following T.K. Govinda Rao