EkAmranAthAya namastE

From: Dr. P.P. Narayamaswami <swami@math.mun.ca>
Date: Wed, 7 Mar 2001 14:00:01 -0330 (NST)

Transliteration Scheme:

vowels:

a A i I u U .r .l e E ai o O au M H

consonents

k kh g gh N^
c ch j jh ~n
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l v
sh Sh a h
ksha

rAgam: mukhAri - tALam: rUpakam

pallavi

ekAmranAthAya namaste namaste shrI

samaShTi caraNam

pAkashAsanAdisakaladevab.rndasannutAya
parashivatatvabodhitaparamashAntasvarUpAya
mUkamukhyavAkpradAya mUlakandamuktidAya
kAmAkShIsametAya gaNapatiguruguhasutAya


To Dikshitar composition list