kumbhEshvarAya namastE shrI maHNgaLAmbAsahitAya

From: Dr. P.P. Narayamaswami <swami@math.mun.ca>
Date: Wed, 7 Mar 2001 14:00:01 -0330 (NST)

Transliteration Scheme:

vowels:

a A i I u U .r .l e E ai o O au M H

consonents

k kh g gh N^
c ch j jh ~n
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l v
sh Sh a h
ksha

rAgam: kedAram - tALam: rUpakam

pallavi

kumbheshvarAya namaste
shrImaN^gaLAmbAsahitAya

anupallavi

mAnitaguruguhavanditAya
kumbhajapUjitapaN^kajacaraNAya

caraNam

ambujAsanAdisannutanIlakaNThAya
kujabudhAdig.rhAdisaMhitAya
kuberapramukhAdyupAsitamukAmbujAya shaN^karAya


To Dikshitar composition list