parAshaktiM bhajarE

From: Dr. P.P. Narayamaswami <swami@math.mun.ca>
Date: Wed, 7 Mar 2001 14:00:01 -0330 (NST)

Transliteration Scheme:

vowels:

a A i I u U .r .l e E ai o O au M H

consonents

k kh g gh N^
c ch j jh ~n
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l v
sh Sh a h
ksha

rAgam: rudrapriya - tALam: Adi

pallavi

parAshaktiM bhajare pAmara

samaShTi caraNam

paramArtharUpiNIM pApavimocanIM
bhaktajanapAlinIM bhaNDhamardinIm
guruguharUpiNIM guNatrayarUpiNIM
gurumaNDalavAsinIM kauLinIm


To Dikshitar composition list