abhayAmbA nAyaka varadAyaka

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 200).

Raga: kEdAragauLa / Tala: Adi

P: abhayAmbA nAyaka varadAyaka AtmarUpa prakAshakAvAva

A: ubhayAtmaka prapaHnca vyApaka OHNkAra svarUpAvakAshaka shubhakara shashi shEkhara karuNAkara sundara shaHNkara bhakta vashaHNkara

C: nIlakaNThapUjita nirvikalpa nIlakaNTha bhava satya saHNkalpa kAlakAla sakala vishvavikalpa jAlamUla kOTi brahmakalpa kapAla mAla shUladhara guruguha jAlalIla phAlalOcana lOka pAla varadAna shIla shArddUla cEla karuNAlavAla rati lOla


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb