abhayAmbA nAyaka harisAyaka

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 107).

Raga: Ananda bhairavi / Tala: Adi

P: abhayAmbA nAyaka harisAyaka AtmarUpa prakAshaka avAva

A: ubhayAtmaka prapaHnca prakAsha dhIHNkArasvarUpAvakAshaka shubhakara kAvErI tIrasthita sundara gaurImAyUranAtha

C: nAgaliHNga bhaktAbhISTaprada nAdabindu kalArUpAspada AgamAdisannuta pallavapada Ananda bhairavI yutapada bhOgamOkSa vitaraNa dhurINatara bhUsurAdi samsEvita shaHNkara tyAgarAja guruguhasaHNgavakara tApatrayahara dayAsudhAkara


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb