abhirAmIm akhilabhuvana rakSakImAshrayE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 426).

Raga: bhUSAvati / Tala: rUpakam

P: abhirAmIm akhilabhuvana rakSakImAshrayE

C: ibhavadana shrI guruguha jananIm Isha amRtaghaTEshvara mOhinIm abhayavarapradAyinIm mArkaHNDEyAyuSprada yamabhayApahAriNIm vishuddacakra nivAsnIm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb