agastIshvaram ArAdhayEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 59).

Raga: lalita / Tala: mishra cApu

P: agastIshvaram ArAdhayEham haram saccidAnanda vallIsham

A: jagajjIvEshAkaram janana vilayakaram nagajAhlAdakaram nandIsham shaHNkaram

C: jalanidhipAnArtham kalashajEnArccitamjalajanAbhAdi nutam jAhna vIdharam satatam kalikalmaSApaham kamanIya vigrahamsulalita guruguhajanakamrakSitadhanikam jalaruhApta candrAgni dRsham jaTAjUTamIshAdrIsham valaripu vanditajagadIsham vAHnchitartthadAyakam anisham


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb