akhilANDEshvari rakSamAm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 226).

Raga: jujAvanti / Tala: Adi

P: akhilANDEshvari rakSamAm Agama sampradAya nipuNE shrI

A: nikhila lOka nityAtmikE vimalE nirmalE shyAmaLE sakala kalE

C: lambOdara guruguha pUjitE lambAlakOdbhAsitEhasitE vAgdEvatArAdhitE varadE varashailarAjanutE shAradE jambhAri sambhAvitE janArddananutE jujAvanti rAganutE jallI maddaLa jhar jhara vAdya nAdamuditE jHnAnapradE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb