akhilANDEshvaryai namastE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 311).

Raga: Arabhi / Tala: Adi

P: akhilANDEshvaryai namastE aNimAdi siddhIshvaryai namastE

A: nikhilAgama sannuta varadAyai nirvikArAyai nitya muktAyai samsAra bhIti bhaHnjanAyai sharashcandrikA dhavaLAyai sAgara mEkhalAyai tripurAyai

C: trailOkya mOhana cakrEshvaryai prakaTa yOginyai naLinyai parandhAma prakIrttinyai sarvAshA paripUraka cakrEshvaryai gupta yOginyai sarva samkSObhaNa cakrEshvaryai guptatara yOginyai sarva saubhAgya cakrEshvaryai sampradAya yOginyai sarvArtthasAdhaka cakrEshvaryai kulOttIrNa yOginyai sarvarakSAkara cakrEshvaryai nigarbha yOginyai sarva rOgahara cakrEshvaryai rahasya yOginyai sarva siddhiprada cakrEshvaryai atirahasya yOginyai sarvAnandamaya cakrEshvaryai parAparAdi rahasya yOginyai shrI cidAnandanAtha guru guhAyai sAdhuhRdayasadRshavashinyai


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb