akSaya liHNga vibhO svayambhO

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 262).

Raga: shaHNkarAbharaNam / Tala: mishra cApu

P: akSaya liHNga vibhO svayambhO akhilANDa kOTi prabhO pahi shambO

A: akSarasvarUpa amita pratApa ArUDha vRSa vAha jagan mOha dakSa shikSaNa dakSatara sura lakSaNa vidhi vilakSaNa lakSya lakSaNa bahu vicakSaNa shudha bhakSaNa gurukaTAkSa vikSaNa

C: badarIvanamUla nAyikA sahita bhadrakALIsha bhakta vihita madana janakAdi dEvamahita mAyAkArya kalanA rahita sadaya guruguha tAta guNAtIta sAdhujanOpEta shaHNkara navanIta hRdaya vibhAta tumburu saHNgIta hrIm kAra sambhUta hEmagiri nAtha sadAshrita kalpaka mahIruha padAmbuja bhava ratha gaja turaga padAdi samyuta caitrOtsava sadAshiva saccidAnandamaya


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb