ambA nIlAyatAkSI karuNAkaTAkSi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 343).

Raga: nIlAmbari / Tala: Adi

P: ambA nIlAyatAkSI karuNAkaTAkSi akhilalOkasAkSi kaTAksi

A: bimbAdhari citpratibimbAdhari bindunAdavashaHNkari shaHNkari ambujAramaNasOdari atirathi ambari kAdambari nIlAmbari

C: shivarAjadhAnI kSEtravAsini shritajana vishvAsini shiva kAyArOhaNEshOllAsini cidrUpa vilAsini navayOgini cakra vikAsini navarasa darahAsini suvarNamaya vigraha prakAshini suvarNamaya hAsini bhuvanOdaya sthitilaya vinOdini bhuvanEshvari kSipra prasAdini navamANikya vallakI vAdini bhavaguruguha vEdini sammOdini


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb