AnandanaTanaprakAsham citsabhEsham AshrayAmi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 336).

Raga: kEdAram / Tala: mishra cApu

P: AnandanaTanaprakAsham citsabhEsham AshrayAmi shivakAmavallIsham

A: bhAnukOTi kOTisaHNkAsham bhukti muktiprada daharAkAsham dInajana samrakSaNa caNam divyapataHnjali vyAghrapAda darshitakuHnjitAbjacaraNam

C: shItAmshu gaHNgAdharam nIlakandharam shrI kEdArAdi kSEtrAdhAram bhUtEsham shArddUlacarmAmbaram cidambaram bhUsura trisahasra munIshvaram vishvEshvaram navanItahRdayama sadayaguruguhamAdyam vEdavEdyam vItarAgiNamapramEyAdvaitapratipAdyam saHNgItavAdya vinOdatAHNDavajAta bahutara bhEdacOdyam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb