ananta bAlakRSNamAm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 220).

Raga: Isha manOhari / Tala: Adi

P: ananta bAlakRSNamAm ava mukunda shrI harE vanajamukhAmbuja pada sumatE dInAvana nagadhara shaurE

C: dhanaHnjaya sArathE dayAnidhE kRpAm kuru manOmaya kOshAtmakAmara guruguhAnanda mAyAmaya gOkulavAsa niraHnjana shrI


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb