annapUrNE vishAlAkSI

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 352).

Raga: sAma / Tala: Adi

P: annapUrNE vishAlAkSi akhilabhuvanasAkSi kaTAkSi

A: unnata garttatIra vihAriNi OHNkAriNi duritAdinivAriNi pannagAbharaNa rAjHnI purANi paramEshvara vishvEshvara bhAsvari

C: pAyasAnnapUrita mANikyapAtra hEmadarvI vidhRtakarE kAyajAdi rakaSaNa nipuNatarE kAHncanamaya bhUSaNambaradharE tOyajAsanAdi sEvitaparE tumburu nArsdAdi nutavarE trayAtIta mOkSaprada caturE tripadashObhita guruguhasAdarE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb