avyAja karuNAkaTAkSi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 83).

Raga: sALaHNganATa / Tala: tripuTa

P: avyAja karuNAkaTAkSi anisham mAmava kAmAkSi

C: ravyAdi navagrahOdayE rasALaHNga nAtaka kriyE divyAlankRtAHNga shriyE dInAvana guruguhapriyE savyApasavyamArgasthE sadAnamastE shuka hastE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb