bAlagOpAla pAlaya Ashu mAm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 115).

Raga: bhairavi / Tala: Adi

P: bAlagOpAla pAlaya Ashu mAm bhaktavatsala kRpAjaladhE hari

A: nIla nIrada sharIra dhIratara nIrajakara nirupamAnanda kara lIlayA gOpavESa dhara muraLIdhara shrIdhara dAmOdaravara

C: cANUra malla haraNa nipuNatara caraNa nihata shakaTAsura murahara mANikyamakuTahAravalaya dhara mattEbha kumbha bhEdana paTutara vANIshArccita pItAmbharadhara vaijayantI vana mAlA dhara ANavAdi vijaya mAnasAkara apahata kamsAsura nata bhUsura drON karNa duryOdhanAdi hara draupadI mAna samrakSaNakara vaiNika gAyaka guruguha nuta pura vairi vihita gOpikA manOhara


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb