bAlakRSNam bhAvayAmi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 121).

Raga: gOpikA vasantam / Tala: Adi

P: bAlakRSNam bhAvayAmi balarAmAnujam vasudEvajam

A: nIlamEghagAtram stutipAtram nityAnandakandamukundam

C: kamalalOcanam karma mOcanam kapaTa gOpikA vasantam amarArccita caraNam bhavataraNam arjuna sArathim karuNAnidhim mamatArahitam guruguha vihitam mAdhavam satyabhAmAdhavam kamalEsham gOkula pravEsham kamsabhaHnjanam bhakta raHnjanam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb