bAlAmbikAyAh param nahirE rE citta

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 160).

Raga: kAnaDa / Tala: Adi

P: bAlAmbikAyAh param nahirE rE citta bhAratI ramA sEvitAyAhshrI

A: bAlEndu jita mukha paHNkajAyah bhAnukOTi kOTi lAvaNyAyAh

C: bhUsurAdi trisahasra munIshvara pUjita paradEvatAyAh bhavarOgahara vaidyapatIshvara sukha karyAh guruguha jananyAh bhAsamAna vaidyapurIshvaryAh vAHncita phalapradEshvaryAh phulla kalhAra mAlAdi dhAriNyAh niraHnjanyAh


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb