bAlAmbikAyai namastE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 247).

Raga: nATakuraHnji / Tala: rUpakam

P: bAlAmbikAyai namastE varadAyai shrI

A: bAlAdi nAmarUpAyai bhakta citta kEkI ghanAghanAyai bAlacandra sEvitAyai bhAratIsha pUjitAyai

C: hATakAbharaNAyai hamsanAda muditAyai haridrAnna rasikAyai guruguha svarUpAyai nATakuraHnjI rAga priyA nanda karyai naTEshvaryai vaidyapati manOllAsa karyai


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb