bAlAmbikE pAhi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 10).

Raga: manOraHnjani / Tala: caturashra maThyam

P: bAlAmbikE pAhi bhadram dEhi dEhi

C: sAlOkAdi mukti sAmrAjyadAyini shaHNkaranArAyana manOraHnjani dhanini nIlakaNTha guruguha nityashuddhavidyE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb