bAlasubrahmaNyam bhajEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 254).

Raga: suraTi / Tala: Adi

P: bAlasubrahmaNyam bhajEham bhakta kalpa bhUruham shrI

A: nIlakaNTha hRdAnandakaram nitya shuddha buddha muktAmbaram

C: vElAyudha dharam sundaram vEdAntArtha bOdha caturam phAlAkSa guruguhAvatAram parAshakti sukumAram dhIram pAlita gIrvANAdi samUham paHnca bhUtamaya mAyAmOham nIlakaNTha vAham sudEham niratishayAnanda pravAham


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb