bhajarE rE citta bAlAmbikAm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 431).

Raga: kalyANi / Tala: mishra cApu

P: bhajarE rE citta bAlAmbikAm bhajarE rE citta bhakta kAlpalatikAm

A: nija rUpa dAna dakSa caraNAm aruNAm nityAm kalyANIm sharvANIm

C: shrI vAgbhavakUTa jAta caturvEda svarUpiNIm shRHNgAra kAmarAjOdbhava sakala vishva vyApinIm dEvIm shakti bhIjOdbhava mAtRkArNa sharIriNIm dEva nuta bhavarOga hara vaidya pati hRdaya vihAriNIm bhAva rAga tALa mOdinIm bhaktAbhISTa pradAyinIm sEvakajana pAlana guruguha rUpa muddu kumAra jananIm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb