bhaktavatsalam abhiSEkavallIyutam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 406).

Raga: vamshavati / Tala: Adi

P: bhaktavatsalam abhiSEkavallIyutam bhajEham nityam

A: bhaktimatAm cittapratyakSam pAkashAsanAdi surAdhyakSam bhukti muktipradAyaka dakSam bhUsurAdyakhilajana samrakSam

C: dashAkRtim kRSNamaHNgaLakSEtrapatim lakSmI vivAhOtsavam vishAala vEda sAgara maNtapam virAjasya mahAvibhavapradam vishiStAdvaita pratipAdyam virUpAkSa guruguha samvEdyam vishESa phalapradam vidhidurita nivRttikaram munijanapriyakaram shashAHNka gurutalpa dOSahara darsha puSkariNI taTapashcimabhAgam sushObhitOtpalAvataka sthitam suramaya madhumakSi kArAdhitam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb