bhAratI maddhiSaNAjADyApahE tvad

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 152).

Raga: dEvamanOhari / Tala: rUpakam

P: bhAratI maddhiSaNAjADyApahE tvad bhakta kalpaka mahIruhE mukhAmburuhE shrI

A: kAruNya sudhA laharI kaHnjaja dEvamanOhari shAradE vAgadhIshvarI shashikunda dhavaLa bhAsvari

C: vallakI pustakAbhaya varada kOmaLatara karE pallavAHNghri yugaLa maNi prAkAshamaHnjIra dharE phulla sarasi jAkSi shrIpura svapIThAntarE vallabhEsha vidhi harihara vAHnchitArtthapradE varE mallikAdi sumArccitE mAyAkArya varjitE vallIsha guruguhanutE vAdikSAntArNayutE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb