bhUSApatim maHnjubhASApatim bhajEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 427).

Raga: bhUSAvati / Tala: rUpakam

P: bhUSApatim maHnjubhASApatim bhajEham

A: shESAHNga shayananutam ashESa dEva sannutam

C: virATsvrUpAkAram vishva sRSTikarttAram parAsharAdyupacAram paramAdvaita vicAram virAjamAna sharIram vEda vEdAnta sAram dharAdi bhUtAdhAram dhAtAram maNihAram purandarAdyadhikAram pUrNaphaladAtAram sarOjAsanam dhIram sadguruguha pracAram


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb