brahmavidyAmbikE shrI shvEtAranyEshanAyikE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 432).

Raga: kalyANi / Tala: Adi

P: brahmavidyAmbikE shrI shvEtAranyEshanAyikE shrI shivE samrakSa mAm shrI

C: brahmAnanda guruguha janani parabrahma svarUpiNi naLini sOma shEkhara shObhita vadanE sura nara munigaNa sukha karanayanE kAma kalE kambujayagaLE kalyAni sakaLa niSkaLE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb