bRhadIshvarIm bhajarE citta

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 41).

Raga: lalita paHncamam / Tala: Adi

P: bRhadIshvarIm bhajarE citta brahmEndrAdinuta jagajjanaIm

A: bRhadIsha manOllAsakAriNIm brahmANDasvarUpAkAriNIm mahA tripurasundarIm shrIkarIm lalitapaHncamarAgOdayakarIm

C: nIrajadaLanayanIm mRducaraNIm niraHnjanIm taHnjabhU vihAriNIm niratishaya sukha pradAyinIm nityAnanda guruguha rUpiNIm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb