bRhadIshvarO rakSatu mAm hari

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 5).

Raga: gAnasAmavarALi / Tala: rUpakam

P: bRhadIshvarO rakSatu mAm hari brahmEndrapUjita satatam

C: bRhannAyakIsahitAnandayutO bhrAnti svarUpa prapaHncAtItah sahaja gAnavarALivinutah sadAshivO vinatagaNEshaguruguhO


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb