bRhadIshvaram bhajarE rE citta

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 340).

Raga: nAgadhvani / Tala: Adi

P: bRhadIshvaram bhajarE rE citta brahmEndrAdi pUjitam shrI

A: bRhannAyakI manahpriyakaram bhakta janAvana bhayahara nipuNam

C: yOgirAjAdyarccita caraNam yugapadbhOgAdipradanipuNam nAgarAjavinutam nAgadhvani nAdabindu kalAspadam varanipuNam shrI guruguhOpacAriNam vicitranAmarUpaprapaHncadhAriNam vishvasRSTyAdikAraNam vishuddhacakrasthitam vinOdakAriNam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb