bRhadIshvarAya namastE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 264).

Raga: shaHNkarAbharaNam / Tala: Adi

P: bRhadIshvarAya namastE brahmAnandAya balEshvarAya

A: bRhannAyakI manOllAsAya bhAsamAna carmAmbaradharAya

C: cAru candrashEkharAya cAru smita sarasIruhapadAya carAcarAtmaka prapaHncakAya sadguruguha sahita sadAshivAya karuNArasa pUritAya kaivalya pradAya taHnjapurIshvarAya harihayAdyamaravanditAya Arakta varNa shObhitAkArAya


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb