bRhannAyaki varadAyaki

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 212).

Raga: AndhALi / Tala: Adi

P: bRhannAyaki varadAyaki brahmAdi janani Ehi mudam dEhi mAm pAhi

C: ahantA svarUpiNi cidrUpiNi AndhALiharaNa caNa pratApini sahasradaLa sarasIruha vAsini sadAnanda guruguha vishvAsini


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb