chAyAvatIm AnandavallIm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 99).

Raga: chAyAvati / Tala: Adi

P: chAyAvatIm AnandavallIm cArutara taHnjapurIshvarIm bhajEham

C: mAyAmaya vishvOtpattikikarIm mArajanaka sOdraIm sundarIm kAyika vAcika mAnasa trividha karaNOpAsita guruguha jananIm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb