cidambaranaTarAjamAshrayEham shivakAmIpatim citsabhApatim

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 337).

Raga: kEdAram / Tala: Adi

P: cidambaranaTarAjamAshrayEham shivakAmIpatim citsabhApatim

C: cidambaravihAram shaHNkaram cidAnandakaram guruguhavaram kEdArEshvaram vishvEshvaram kamalApatinutapadam shashidharam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb