cidambarEshvaram cintayAmi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 32).

Raga: bhinnaSaDjam / Tala: Adi

P: cidambarEshvaram cintayAmi shrI shivAnanda gaHNgAdharam mRgadharam

A: cidAnanda naTana prakAsham shivakAmavallI manah priyakaram

C: vAsukipramukhAdyupAsitam vAsudEva guruguhAdi vanditam bhaskara shashishEkharam trinEtram bhinnaSadja rAganuta prasiddham


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb