cintayE mahAliHNgamUrTim

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 70).

Raga: pharaju / Tala: Adi

P: cintayE mahAliHNgamUrttim cidrUpa sphUrttim sukIrttim

A: santatam madhyArjunapuravAsam bRhatkucAmbA sahavAsam antaraHNga bhaktajanAnAm ati samIpa Rju mArga darshitam antakAntakam AditArakam hatyAdi pApaharam puraharam

C: pAkashAsanAdi dEvabRndam pAlita dAsajanAdi mukundam shOkAdiharaNa padAravindam shubhakaram karuNA rasakandam shrI kamalApura sOmAskandam cidambarEshvara naTanAnandam shrI kALIsha bhairava spandam shiva svAmishaila guruguhaskandam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb