dakSiNAmUrttE vidaLita dAsArttE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 266).

Raga: shaHNkarAbharaNam / Tala: mishra jhampa

P: dakSiNAmUrttE vidaLita dAsArttE cidAnanda pUrttE sadA mauna kIrttE

A: akSayasuvarNa vaTavRkSa mUla sthitE rakSa mAm sanakAdi rAja yOgi stutE rakSita sadbhaktE shikSitaduryuktE akSarAnuraktE avidyA viraktE

C: nikhilasamshaya haraNa nipuNa tara yuktE nirvikalpa samAdhi nidrA prasaktE akhaNDaikararapUrNArUDhashaktE aparOkSa nitya bOdhAnanda muktE sukhatara pravRttE svAjHnAna nivRttE svaguruguhOtpattE svAnubhOga tRptE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb