daNDAyudhapANim daNDita daitya shrENim

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 109).

Raga: Ananda bhairavi / Tala: rUpakam

P: daNDAyudhapANim daNDita daitya shrENim dayAnidhim bhajarE hRdaya satatam sura vinutam

A: caNDAmshu shatakOTi saHNkAsham jagadIsham akhaNDarUpam aNDaja maNi maNDalamaya kuNDalAdi maNDitAHNga sukumAram khaNDita tArakashUram paNDitatara navavIram caNDikEshAvatAram

C: mandasmita vadanAravindam mAtula gOvindam sharaNAgata sura bRndam bahumAnita munibRndam paripAlita mucukundam praNata viriHnci mukundam adhara madhura makarandam mRdutara vacana manantam mAyAmUla kandam skandam shandam pRthivyAtmakagandham gaganAtmaka sumagandham vAyumaya dhUpagandham vahnimaya dIpabRndam amRtAtmaka rasabRndam shrI guruguhamAnandam sundara kara caraNAravindam ratha gaja turaHNga bRndam satyajHnAnAnandam ati svac chandam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb