dEvI jagadIshvari

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 117).

Raga: bhairavi / Tala: rUpakam

P: dEvI jagadIshvari dInajanAvana shaHNkari

A: dEvarAja pUjitE dEshakAla pravarttitE bhAva rAga tALa yutE bhairavi bhArgavi vinutE

C: mahAdEva mOhitE mAmava lalitE varadE mahA tripura vAsitE mahanIya sampadE mahApApa vimOcitE mAnita guruguha mahitE maHNgaLavarapradE vashinyAdi vAgdEvatE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb