Ehi annapUrNE sanni dhEhi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 30).

Raga: punnAgavarALi / Tala: Adi

P: Ehi annapUrNE sanni dhEhi sadApUrNE suvarNE

A: pAhi paHncAshadvarNE mAm shriyam dEhi raktavarNE aparNE

C: kAshIkSEtra nivAsini kamalalOcana vishAlini vishvEsha manOllAsini jagadIsha guruguha pAlinI vidrumapAshini punnAgavarALi prakAshini SaT trimshat tatva vikAshini suvAsini bhakta vishvAsini cidAnanda vilAsini


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb