Ekadantam bhajEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 323).

Raga: bilahari / Tala: mishra cApu

P: Ekadantam bhajEham EkAnEka phala pradam

A: pAkashAsanArAdhitam pAmara paNDitAdi nuta padam

C: kailAsa nAtha kumAram kArttikEya manOharam hAlAsya kSEtra vEgavatI taTa vihAram haram kOlAhala guruguha sahitam kOTi mAra lAvaNya hitam mAlA kaHNkaNAdi dharaNam mASA vallabhAmbA ramaNam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb